Fukt i krypgrund eller torpargrund


Ett hus med krypgrund eller torpargrund befinner sig i riskzonen för att få problem med fukt. En krypgrund eller torpargrund är en riskkonstruktion, men samtidigt kan krypgrunden utgöra en både billig och praktisk konstruktion, om man vidtar åtgärder mot risken för fuktproblem. Krypgrunden måste vara väldränerad och fuktskyddad på ett korrekt sätt för att slippa fuktproblem år efter år.

Krypgrund eller torpargrund

Krypgrund och torpargrund är liknande konstruktioner med liknande problem när det gäller fukt.

Den äldre torpargrunden

Torpargrund har använts länge i Sverige och är helt enkelt en grundkonstruktion med en luftficka mellan husgrunden och marken. Torpargrunden har ofta konstruerats av sten och ventileras naturligt. Murstocken från huset har dessutom gett torpargrunden en del spillvärme, vilket skyddade mot fukt.

Den moderna krypgrunden

Krypgrunden är en modernare konstruktion, ofta av betong. Den har en luftficka mellan marken och bjälklaget och denna luftficka kan vara ventilerad eller oventilerad. Krypgrunden får ofta inte någon spillvärme från huset och temperaturen kan därför vara riktigt låg under sommaren. Konstruktionen är känd för att få problem med fukt, men har också många fördelar. Faktum är att krypgrund är en mycket bra konstruktion, om risken för fuktproblem elimineras med en avfuktare. Exempelvis är det lättare att korrigera en sättningsskada eller en fuktskada, samt att komma åt el- och vatteninstallationer och på så vis ändra i huset, om grunden är en krypgrund. Krypgrunden ger också ett bättre skydd mot markradon.

Sommarluften kan orsaka fukt i krypgrunden

Den vanligaste orsaken till fukt i en uteluftsventilerad krypgrund, är luften som ventileras in utifrån. Under perioder med varmare temperaturer utomhus kan den relativa luftfuktigheten i krypgrunden öka, när varmare luft tränger in i den kallare krypgrunden. Varm luft kan hålla mer fukt än kall, och tar med sig fukt in i krypgrunden. När den varma luften kyls ned höjs den relativa luftfuktigheten. Om luftfuktigheten når mättnadsgrad uppstår kondens (fukt eller vatten), men även utan kondens kan hög luftfuktighet vara ett problem, då mögel och röta trivs i dessa förhållanden.

Problemen med fukt i krypgrund uppstår oftast under sommaren, eftersom krypgrunden då ofta är betydligt svalare än utomhustemperaturen. Regnar det mycket kan det även ske ett tillskott av fukt från mark och mur, om din krypgrund är felkonstruerad eller dräneringen är otillräcklig. Detta kan bidra till ytterligare ökningar av den relativa fuktigheten.

Håll koll på fukten i krypgrunden

Om du har ett hus med krypgrund eller torpargrund är det viktigt att hålla den under uppsikt, så att du tidigt upptäcker om det uppstår problem med fukt, mögel och röta. Samtidigt kan det vara svårt att upptäcka själv om fuktnivåerna är höga genom en inspektion. Hög relativ luftfuktighet syns inte och därför kan det vara bra att utföra en fuktmätning, så du verkligen får koll på läget.

En krypgrund kan klara sig i många år till och med årtionden utan problem, för att plötsligt få problem en ovanligt varm och regnig sommar. Om du inte har en avfuktare i din krypgrund är det därför mycket viktigt att hålla koll på din krypgrund. Vill du känna dig riktigt säker på att fuktproblem inte ska uppstå i krypgrunden, kan du låta installera en avfuktare i förebyggande syfte. Det finns smarta avfuktare, som endast vidtar åtgärder om behovet finns och därför drar mycket lite energi.

Vidta åtgärder – installera en krypgrundsavfuktare

Om du har konstaterat att fukt är ett problem i din krypgrund är det framför allt skadornas omfattning som avgör vilka åtgärder som måste genomföras.

Installera en avfuktare i krypgrunden

Den vanligaste åtgärden vid höga fuktnivåer är att installera en krypgrundsavfuktare; gärna en som innehåller en övervakningsenhet som kan samla in data om den relativa fuktigheten under en längre tidsperiod och sedan anpassa sina åtgärder utifrån parametrarna tid, temperatur och luftfuktighet. En avfuktare ser till att hålla nere fuktnivåerna, så att mögel och röta inte kan få fäste.

Sanering av eventuellt mögel och röta

Om fuktproblemet är såpass stort att det redan finns mögel och/eller röta i din krypgrund, måste detta saneras. Här behöver du hjälp av en expert, då både mögel och saneringsvätskor kan vara mycket giftiga.

Ändra förutsättningarna i krypgrunden

När saneringen är utförd måste du se till att förutsättningarna i krypgrunden ändras, så att du inte snart har ett nytt mögelangrepp på halsen. Vanligen är en avfuktare en viktig del i att komma till bukt med problemet. Om din krypgrund redan har haft ett mögelangrepp är det viktigt att din avfuktare även har en datorstyrd fläkt som vädrar ut mögelsporer, mögelgifter och radon ur din krypgrund. På det viset kan du vara säker på att inga skadliga partiklar eller mikroorganismer från krypgrunden letar sig upp i huset och äventyrar familjens hälsa.

Om du inte redan har någon typ av marktäckning i grunden är detta också något som du bör åtgärda eftersom en del av fukten vanligen kommer upp från marken. Det finns olika alternativ som byggplast, markväv och krypgrundsisolering.

Andra orsaker till fukt i krypgrund och torpargrund

Fuktproblem kan även uppstå på grund av:

Organisk material i krypgrund ökar risken för fukt i krypgrund.

Organisk material i krypgrund ökar risken för fukt i krypgrund.

Organisk material i krypgrunden – städa därför bort onödigt organiskt material som till exempel löv och byggspill.

• Stuprören – vattnet från stuprören bör inte rinna mot huset, utan därifrån.

• Husets källare innerväggarna bör inte vara inredda med trä i kontakt med ytterväggar eller betonggolv (klinkergolv är bättre så länge de läggs på betonggolv).

Rabatter och planteringar – bör inte anläggas alltför nära husgrunden då de bibehåller mycket fukt, även om de utsätts för direkt solljus. Se till att ha några decimeter småsten eller stenplattor mellan grunden och rabatten.

• Nära krypgrunden, undvik att skräp samlas där, håll städat.

• Marken närmast grunden bör luta ifrån huset, annars rinner regnvatten mot huset och riskerar att tränga in i grunden.