Fukt i källare


Eftersom källaren är placerad under marknivå utgör den ett utrymme som riskerar angripas av fukt från flera olika håll. Ett källarutrymme utsätts för vatten och vattenånga från marken, inomhusluften och för regn från fasaden. Dessa evigt pågående omständigheter utgör normalt inte ett problem i sig; men skador kan uppstå om dessa fuktkällor tillåts angripa källaren i skadlig utsträckning.

Orsaker till fukt i källare

Mark som sluttar mot huset kräver bra dränering för att undvika fukt i källare

Mark som sluttar mot huset kräver bra dränering för att undvika fukt i källare

Oftast uppstår fuktskador i källare som en följd av brister i konstruktionen. Det är mycket viktigt att dräneringen fungerar som den ska, annars kan vatten tränga in i väggen eller upp genom golvet. På obehandlade väggar kan fuktangrepp synas relativt omgående som en mörk fläck. Färgen eller putsen på väggen släpper också vid omfattande fuktskador.

Förekommer fuktskadan närmare golvet kan problem med dålig dränering misstänkas. Skador högre upp på väggen kan istället vara orsakat av ett bristande fuktskydd. Ett sådant felaktigt konstruerat fuktskydd, gör att vatten och fukt från fasaden inte leds utåt, utan istället tränger ner i källaren. Om väggarna är klädda med en träkonstruktion som exempelvis panel kommer skadan troligen ge sig till känna genom att det börjar lukta mögel redan innan skadan kan ses med blotta ögat.

Hög relativ luftfuktighet i källaren

Upptäcker man kondens på källarfönstret är orsaken troligen att halten vattenånga är onormalt hög i inomhusluften. Fukt uppstår även inne i huset, genom att de som bor i huset använder vatten och andas. En människa andas ut en stor mängd fukt varje dag. Om det uppstår kondens på insidan av fönstren är den relativa luftfuktigheten hög. Detta kan bero på bristande ventilation. Den relativa luftfuktigheten blir högre när temperaturen är lägre, så det kan också vara så att temperaturen i källaren, är lägre än vad konstruktionen och den ventilation som finns klarar av.

Detta problem blir extra tydligt om väggen är klädd och isolerad på insidan – då kan en i övrigt normal luftfuktighet orsaka en högre relativ fuktighet mot den gamla ytterväggen.

Testa möjligt mögel i källaren med ett enkelt knep

Känner man att det luktar mögel och därmed misstänker fukt i källaren kan man testa varifrån lukten kommer genom ett enkelt knep. Börja med att stänga av eltillförseln till källaren genom att slå av proppen. Skruva sedan av plastdosan på en stickkontakt och gör ett närmare lukttest på väggen därifrån. Alternativt lossa försiktigt på en tak- eller golvlist. Om lukten upplevs som starkare ju närmare väggen med näsan man kommer är det troligt att fukt förekommer och att väggen redan angripits av mögel.

Få bukt med fukt i källaren

Konstruktionsfel som leder till fukt åtgärdas genom både sanering (av möglet) och renovering (av den felande konstruktionen). Kontrollera även att dräneringen fungerar och att det yttre fuktskyddet är korrekt installerat. Observera att isolering inte bör ligga på insidan av väggen. Däremot kan man med fördel måla med fuktsäkra färger på insidan, och/eller återställa med oorganiska reglar och material.