Fukt i hus – ett konstruktionsproblem


Hussvamp i krypgrund beror på fukt i hus.

Hussvamp i krypgrund beror på fukt i hus.

Fuktproblem som drabbar husägare är ett vanligt problem, kanske vanligare än du tror. Idag är 80 % av alla skador som drabbar hus och byggnader fuktrelaterade. Allt från mögellukt till förfall av bärande konstruktioner kan vanligen förklaras med att problem med fukt inte åtgärdas på rätt sätt. Problem med fukt kan leda till både mögel- och rötangrepp.

Fukt ger röta som försvagar huset

Röta leder till en svagare huskonstruktion. Något som kan bli farligt, men också dyrt att åtgärda. Att vänta med att åtgärda problem med fukt, leder vanligen till att det blir allt dyrare att åtgärda. Om man vidtar åtgärder snabbt eller till och med innan mögel och röta har börjat växa, behöver åtgärderna inte bli särskilt dyra.

Fukt ger mögel som orsakar allvarliga hälsoproblem

Nyligen redovisade forskningsrön avslöjade att fuktproblem i huset ofta är orsaken till sömnsvårigheter på grund av irriterade luftvägar. Andra sjukdomssymptom som kan uppstå från fuktproblem är rinnande näsa, kliande ögon och hosta. Om fuktproblemen leder till mögelangrepp bör detta åtgärdas snarast då mögelsvampar avger gifter, som förutom ovanstående även kan orsaka, eller förvärra, kroniska andningsproblem (som exempelvis astma) och svår trötthet. Mögel kan alltså leda till allvarliga hälsokonsekvenser för dig och din familj.

Alla hus kan drabbas av fuktproblem

Det är kanske lätt att tro att det är åldern på huset som avgör om fuktproblem uppstår, men detta är en felaktig uppfattning. Det är alltid byggnadens konstruktion som avgör – vilket innebär att även nybyggnationer kan drabbas av fuktproblem. Byggfukt är ett vanligt problem i nybyggen, men det är också vanligt med felkonstruerade hus. Exempelvis förekommer det att passivhus, som har väldigt mycket isolering, får problem med fukt som kondenserar i något lager.

Samtidigt är det också vanligt att åldern tar ut sin rätt. Material i huset slits helt enkelt och hållbarheten minskar och tillslut letar sig fukt igenom på ställen där det tidigare fanns en spärr.

Problem i balansen mellan värme, ventilation och fukt, kan också uppstå då man gör förändringar i huset. Om man byter uppvärmning, sätter in extra isolering, eller påverkar ventilationen kan en bieffekt vara problem med fukt. Likaså kan förändringar hos de boende orsaka fuktproblem. En flytt kan leda till att extra många personer bor i huset. Varje person som bor i ett hus brukar bidra med minst ett kilo fukt bara genom sin utandningsluft. Det kan också vara så att duschande och tvättande ökar i huset och skapar nya fuktbelastningar. Eller så går två heltidsarbetande personer i pension och börjar tillbringa mycket mer tid i huset.

Höga fuktnivåer kan leda till angrepp av mögel och röta. Mögel kan även uppstå som ett resultat av en vattenskada, läckage genom tätskikt eller inbyggd fukt.

Varierande klimat leder till fuktproblem

I vår del av världen är vi året runt vana vid stora temperaturskillnader, något som ställer höga krav på våra byggnader. Den relativa fuktigheten (hur mycket fukt det finns i luften jämfört med max, vid den aktuella temperaturen och trycket) varierar mellan vinter och sommar, men också mellan dag och natt eller olika klockslag på dygnet. När det är varmt kan luften innehålla mycket större mängd vatten, till skillnad mot när det är kallt. Det är ett vanligt problem, att varm luft letar sig in i kalla utrymmen i huset och kyls ned så att fuktnivåerna blir höga. I värsta fall nås den maximala relativa fuktigheten, varpå kondens bildas. Vid byggandet av hus behöver man ta hänsyn till detta.

Hus grundlagda med betongplatta på mark, hus med krypgrund eller torpargrund som ventileras med utomhusluft eller har inredd källare är riskkonstruktioner som ofta leder till fuktproblem och mögelangrepp. Det är också vanligt med fuktproblem på vindar.

Hus kan också få problem ”plötsligt”. Ett hus som inte haft fuktproblem på flera årtionden, kan exempelvis under en ovanligt varm och fuktig sommar helt plötsligt få för höga fuktnivåer i krypgrunden.

Konsekvenser av mögelangrepp

Oavsett orsak kan mögelangrepp vara dyrt att åtgärda; men det bör alltid åtgärdas för din och ditt hus hälsa. Ju tidigare du vidtar åtgärder desto bättre och desto billigare.

Fukt som har etablerat sig i husgrunden kan verka ofarligt, men lämnat åt sitt öde kan en rad relaterade problem uppstå. Bland annat kan virket som huset är byggt av slå sig och rötsvampar kan angripa virket och påverka dess bärighet.  Men framförallt kan mögel göra ditt hus sjukt, vilket i sin tur kan göra de boende sjuka. Dessutom är det svårt, om inte omöjligt, att sälja ett hus med konstaterade fukt- och mögelproblem.

Man ska dock skilja på problem med fukt och problem med mögel. Fukt i sig är helt ofarligt;  det är när fukt exponeras för organisk material som problem kan uppstå, eftersom organiska material kan utgöra näring åt mögel och röta. I rätt temperatur och luftfuktighet kan mögelsvampar börja att växa, om tiden är tillräcklig.

En drastiska skada såsom en vattenläcka kräver en omedelbar åtgärd, men höga nivåer av fukt under en lång period kan också leda till allvarliga mögelangrepp och behöver också åtgärdas – ju förr, desto bättre.

– Här kan du få hjälp med åtgärder mot fukt i hus